About Us

ปรัชญาและวิสัยทัศน์

ปรัชญาและวิสัยทัศน์

1. ปรัชญา (Philosophy)

1.1. "สร้างสรรค์ในทุกพื้นที่ เชื่อในความเป็นเลิศและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้สืบสานสู่ความทันสมัยและเติบโตทางองค์กรและสังคม"

2. วิสัยทัศน์ (Vision)

2.1. "เป็นผู้นำที่ก้าวไปข้างหน้าในด้านการจัดเก็บและการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่าง ผ่านนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและสร้างสรรค์ พร้อมพัฒนาความเป็นเลิศในการบริการลูกค้าที่มีคุณภาพสูงและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม"